Dit is een opvolging van de post van gisteren waarin het NAP voorgesteld werd. Nu gaat het om het bewust kiezen van een moreel principe. Het is ook als artikel toegevoegd onder politiek -> Non Agressie Principe

Een moreel principe

Volgens het woordenboek is “moreel” de geestelijk standvastigheid of weerbaarheid. Iemand met een moreel principe is niet zo snel over te halen tot iets dat tegen deze moreel ingaat. Vaak zal hiervoor dwang nodig zijn en/of een zeer verlokkelijke beloning. Maar zelfs wanneer dat lukt dan nog zal die persoon daaruit nooit een emotionele voldoening halen. Er blijft altijd een schuldgevoel achter.

Om iemand in overeenstemming met zijn morele principe te laten handelen is helemaal geen overredingskracht nodig. Enkel de gelegenheid bieden tot moreel handelen is genoeg.

Uit het samenspel van individuele morele principes ontstaat de moraal van een samenleving. Of zoals dit tegenwoordig ook wel genoemd wordt; de normen en waarden.

Morele principes zijn daarom belangrijk. Enerzijds omdat ze de samenleving vorm geven en anderzijds om persoonlijk een voldaan leven te kunnen leiden.

Welk moreel principe?

Als ik zo om me heen kijk dan heb ik niet het gevoel dat mensen hun morele principes kiezen. Integendeel, het lijkt vaak alsof mensen helemaal geen bewuste morele principes hebben. Onbewust heeft natuurlijk iedereen morele principes, maar dat is vaak een vergaarbak van dingen die men nodig gehad heeft om de kindertijd te overleven gemixt met dingen die de media trompettert.

Voor iets dat zo belangrijk is als een moreel principe is dat onbegrijpelijk.

De vraag is: hoe kiezen we bewust een moreel principe? Welke eisen moeten we stellen aan een moreel principe?

Keuze Criteria

Er bestaat geen persoon of instantie die de keuze criteria bepaalt. We hebben een zekere vrijheid om zelf de criteria op te stellen. Wel wil ik stellen dat Aristoteles gelijk had toen hij zei: een principe dat doodslag, diefstal en verkrachting toelaat is niet acceptabel.

Universaliteit

De allerbelangrijkste eis aan een moreel principe moet zijn dat deze universeel is. Deze universaliteit gelt zowel in persoon, plaats als ook tijd. Dat wil zeggen dat iedereen altijd moreel moet kunnen handelen.

Strikt genomen is de universaliteit eis een axioma. Een axioma is een aanname die niet bewezen kan worden, maar wel redelijk is. Een heel bekend axioma uit de wiskunde is: 1 + 1 = 2. Het is niet te bewijzen dat 1 plus 1 twee is. Maar ik denk dat iedereen het er wel mee eens is dat dit een redelijke aanname is.

Universaliteit is ook redelijk. Dit wordt duidelijk wanneer we het omgekeerde gaan beweren: een moreel principe hoeft niet universeel te zijn. Wanneer dit zo is, kan iedereen zelf een moreel principe bedenken en dit wijzigen wanneer het hem of haar zo uitkomt. Met andere woorden, iedereen kan willekeurig handelen en dit rechtvaardigen in het moment met een morele principe van de dag (of zelfs seconde). Uiteraard is daarmee de zin van een moreel principe volledig verloren gegaan. Het universaliteit beginsel is daarmee redelijk, en in het begrip moreel principe eigenlijk ingesloten.

Overleefbaar

Een tweede eis kunnen we afleiden uit de evolutie. Een moreel principe moet overleefbaar zijn. Dit wil zeggen dat het principe zelf niet tot een situatie mag leiden die de kans op overleven vermindert. Dit is ook besloten in dat wat Aristoteles al stelde.

Logische consistentie

De derde eis is dat het principe logische consistent moet zijn. Hier vallen ook de cyclische aspecten onder. We kunnen veel principes bedenken die alle voeren tot repetitief handelen en geen ruimte meer laten voor iets anders. Dat zou natuurlijk ook de overleefbaarheid aantasten.

Neem bijvoorbeeld stelen: Wanneer we stellen dat stelen is moreel, dan moeten we logisch gezien ook bestolen willen worden. Maar wanneer we bestolen willen worden, dan is het geen stelen meer. Het principe stelen is moreel doet zichzelf teniet (is logisch inconsistent).

Testen

Veel principes kunnen worden onderzocht middels het twee personen in een kamer gedachten experiment. In dit experiment stellen we ons voor dat er twee personen in een kamer zijn opgesloten en beide gedragen zich in overeenstemming met het voorgestelde morele principe.

Een ander gedachten experiment is die van de bewusteloze (of slapende) persoon. Volgens het universaliteit beginsel moet ook een slapende persoon in overeenstemming met het morele principe handelen. Anders zouden we in onze slaap immoreel zijn. Dit experiment maakt duidelijk dat morele principes die iets afdwingen zeer lastig te formuleren zijn en op zijn minst extra regels nodig hebben. Zulke morele principes voeren dan ook zonder uitzondering tot zeer lastige constructies. Dit brengt ons tot een filter.

Filter: Ockham’s Scheermes

Aan de bovenstaande eisen kan voldaan worden met soms zeer complex geformuleerde principes.

Het menselijk brein is in staat om voorkeurswensen heel redelijk te laten klinken. Dat wil zeggen, wanneer we een onbewuste voorkeur hebben dan zullen we dit graag mee verwoorden in een moreel principe door uitzonderingen aan te brengen. Bijvoorbeeld Stelen mag niet behalve wanneer het door Dikkie Dief gedaan wordt. Er is dan een uitzondering voor Dikkie Dief gemaakt waardoor hij wel mag stelen maar de rest van de samenleving niet. Nu is dit een simpel voorbeeld, maar onderschat onze hersenen niet: ze zijn in staat om uiterst complexe voorstellen te maken om iets toe te laten wat eigenlijk niet moreel is. Neem bijvoorbeeld het huidige wetboek, een waanzinnig complex geheel, en nog steeds lijkt het nodig om er dingen bij te bedenken.

Ockham’s Scheermes bied een uitweg. Het is in zijn originele vorm in gebruik in de wetenschap: De verklaring met het kleinste aantal kunstmatige constructies is waarschijnlijk het juiste. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om de bliksem niet te verklaren door Thor’s hamer. Thor’s hamer is een kunstmatige constructie en dus wordt deze verklaring voor de bliksem als minderwaardig gezien.

Hetzelfde kunnen we toepassen op morele principes: het morele principe met de minste uitzonderingen dat nog voldoet aan de twee eisen is te verkiezen boven de andere.

Ockham’s Scheermes is geen eis, maar het spreekt een voorkeur uit. Het wordt gebruikt om eerst het meest simpele principe te gebruiken, en deze pas te vervangen wanneer het te kort schiet.

Zoeken

Hoe vinden we een moreel principe om te testen aan de keuze criteria? Het staat natuurlijk iedereen vrij om zelf iets te zoeken en te toetsen. Zelf hou ik er wel van om naar een zekere logica te zoeken. Ik begin dan bij het leven op zich.

Als we leven, dan volgt daaruit dat we liever leven dan dood zijn. We hechten meer waarde aan in leven zijn dan aan dood zijn. Zou dit niet het geval zijn -zouden we de dood verkiezen boven het leven- dan zouden we al dood zijn. Voor iedereen die leeft kunnen we stellen dat men het leven waardevoller vind dan de dood.

Als we leven waardevol vinden, dan volgt daaruit dat de tijd die we leven waardevol is. I.e. de tijd tussen geboorte en dood is waardevol.

Ik stel: onze tijd van leven of levenstijd is het meest waardevolle bezit dat we hebben. En het behoort aan niemand anders toe dan onszelf.

Ook dit is een axioma. Het is niet echt bewijsbaar.

Hoe aannemelijk is dit axioma? Als mijn leven van mij is, dan volgt daaruit dat ik de lengte van mijn leven bepaal. Immers de consequenties van alles wat ik met/in mijn leven doe komen voor mijn rekening. Doe ik dingen goed, dan zal ik langer -of beter- leven (afgezien van pech). Doe ik dingen slecht, dan zal ik korter -of slechter- leven (afgezien van geluk). Zou mijn leven niet van mij zijn, dan is de lengte van mijn leven niet langer afhankelijk van mijn beslissingen maar van de beslissingen van iemand anders. Daarmee wordt impliciet ook de waarde van mijn leven door iemand bepaalt. In het algemeen zullen de mensen echter hun eigen leven waardevoller vinden dan dat van iemand anders. Wanneer iedereen (universaliteitsbeginsel!) echter het leven van iemand anders bepaalt en niet zijn eigen, dan is de gezamenlijke waarde van alle levens lager dan wanneer we ons eigen leven zouden bepalen.

Voorbeeld: neem twee mensen. Piet en Kees. Piet vindt de waarde van zijn leven 100%, net als Kees de waarde van zijn leven op 100% stelt. De gezamenlijke waarde is 100 + 100 = 200%. De waarde van het leven van Piet is vanuit het oogpunt van Kees gezien 80%, net zoals Piet het leven van Kees op 80% ziet. Wanneer Piet het leven van Kees mag bepalen, en Kees het leven van Piet, dan is hun gezamenlijke waarde slechts 80 + 80 = 160%. Wanneer we nog meer mensen introduceren, dan wordt de vergelijking alleen maar slechter, in overeenstemming met de theorie van het grensnut (Engels: Marginal Utility)

De maximale waarde ontstaat wanneer iedereen zijn eigen leven mag leiden zoals hij dat wil. Nu zou men hiertegen kunnen inbrengen dat de maximale waarde in de samenleving niet hetzelfde is als de maximale waarde die de personen in die samenleving ervaren. Maar dat klopt niet. Er bestaat immers handel.

Handel zorgt er voor dat wij allemaal de gelegenheid hebben om onze tijd een maximaal mogelijke waarde te geven. Meer zelfs dan wij zelf kunnen produceren. Piet heeft bijvoorbeeld een keuze: Stel hij heeft 1 uur de tijd, en kan in die tijd 1 object A maken dat voor hem een waarde heeft van 10 euro. Of hij kan twee objecten B maken die voor hem beide een waarde hebben van 3 euro. Stel dat object B voor Kees een waarde heeft van 8 euro. Dan kan Piet het beste 2 objecten B maken en zo zijn tijd een totale waarde van 3 + 8 = 11 euro geven. Natuurlijk alleen als de handel volledig vrij plaatsvind.

PS: Ik heb hierboven even euro’s gebruikt. Maar dit gelt natuurlijk ook voor dingen die geen euro waarde hebben.

Dat mijn leven van mij is heeft natuurlijk ook als consequentie dat alles dat wat ik produceer in mijn tijd van mij is. Wanneer iemand mij zou bestelen dat wordt in wezen levenstijd gestolen. Ik moet immers opnieuw aan het werk om dezelfde dingen te kunnen bezitten.

Wanneer het er om gaat om al dit bovenstaande te verwoorden dan is de uitkomst daarvan (onder inachtneming van Ockhams scheermes) het Non Agressie Principe.

Wanneer we dit toesen aan de gesteld criteria, dan zien we dat deze met vlag en wimpel worden doorstaan.

Conclusie

Het Non Agressie Principe is een universeel en leefbaar moreel principe.