Dit is deel 2 van het boek review “The White Nationalist Manifesto”.

Het eerste hoofdstuk van deel 1 heet “White Extinction”, ofwel: Het uitsterven van het blanke ras”.

De vraag is zijn de blanken aan het uitsterven? Het boek beantwoord dit bevestigend wijzend op de lage geboorte cijfers in de blanke landen. Gemiddeld genomen moet iedere vrouw 2,2 kinderen krijgen om het ras in stand te houden. En natuurlijk moeten dat ras-zuivere kinderen zijn. Maar de blanke (westerse) landen hebben geboorte cijfers die hier beneden liggen, ten minste voor de blanke bevolking. De conclusie lijkt duidelijk: als we zo door gaan, dan sterft het blanke ras uit.

Logisch gezien kunnen we daar niets tegen in brengen: wanneer de trend zo doorgaat, dan is uitsterven zeker.

Maar de trend hoeft niet zo door te gaan. Nog afgezien van globale culturele veranderingen zijn er ook nog mogelijkheden binnen de huidige cultuur. Stel dat er sub-culturen zijn binnen het blanke ras die geboorte cijfers hebben boven de 2,2, maar dat deze sub-culturen op dit moment slechts een klein aandeel vormen van het geheel. Dan zou over enige tijd deze sub-cultuur de overhand gaan krijgen, en hun geboorte cijfer zou doorslaggevend worden voor het blanke ras als geheel.

Bijvoorbeeld: het is bekent dat sterk religieuze stromingen vaak hogere geboorte cijfers kennen dan progressieve atheïsten. De progressieve atheïsten steven dan langzaam maar zeker uit en worden vervangen door religieuze bevolkingsgroepen.

Een tweede verschijnsel dat -tijdelijk- voor een lager geboorte cijfer zorgt is het uitstellen van kinderen. Wanneer er een generatie is waar de kinderwens uitgesteld wordt dan drukt dit het geboorte cijfer tijdelijk omlaag. Maar zolang uiteindelijk de kinderen wel geboren worden, heeft dit geen permanente invloed. Nu vermoed ik dat dit in NL geen grote factor is. Al is er imo wel een trend waarneembaar waar oudere kinderloze vrouwen de jongere generaties waarschuwen om niet te lang te wachten. Of dit voldoende is voor een culturele verandering moeten we nog zien.

Trends zijn nogal onbetrouwbaar, ze hebben de neiging om plotseling om te slaan. En hoewel Greg logisch gezien gelijk heeft, kan ik zijn standpunt niet geheel delen. Wel zou ik zeggen dat we -politiek gezien- de gezinsvorming op jonge leeftijd moeten stimuleren.

Het tweede hoofdstuk heet “White Genocide”, ofwel: Het laten uitsterven van het blanke ras.

Hier verdedigt Greg de claim dat het uitsterven in feite een gewild effect is van de politieke elite.

Nu zijn er inderdaad politici die zeggen dat het goed is als er minder blanken zouden zijn (heb ik o.a. gehoord uit de mond van Duitse politici). Maar de overgrote meerderheid van de blanke politici zullen dit nooit zeggen. En wat ze denken kunnen we niet achterhalen.

Ter verdediging zou ik willen zeggen dat wanneer de geboorte cijfers teruglopen er altijd een politieke elite aanwezig is. Gewoon omdat die er altijd is. Het lage geboorte cijfer kan veroorzaakt worden door die elite, maar dit hoeft niet zo te zijn. En zelfs al wordt deze door de politiek veroorzaakt, dan nog hoeft er geen sprake van opzet te zijn.

Persoonlijk denk ik dat de links-liberale politiek in het westen achter de ontwikkelingen in de samenleving aanlopen. Zeker, ze nemen verkeerde beslissingen, en deze versterken de trend die binnen de cultuur al aanwezig zijn, maar ze zijn imo niet oorzakelijk. Zelfs de extreem linkse multiculti en politieke correctheid kunnen alleen ingang vinden omdat ze door de maatschappij gedoogt worden.

Nu geloof ik wel dat een sterke politiek leider de opinie van het volk kan sturen, maar ik geloof niet dat er dergelijke politieke leiders zijn. Zelfs Trump niet.

Overigens moet ik er in deze samenhang wel op wijzen dat er linkse/groene politieke stroming zijn die een globale vermindering van de bevolkingsdruk wensen, en in het bijzonder de het blanke ras zouden willen laten afnemen. Ik geloof echter niet dat deze stroming veel invloed heeft op het daadwerkelijke politiek gebeuren.